କ୍ରସର୍ |

କ୍ରସର୍ |

  • ରବର ଗ୍ରାନୁଲେଟର ରବର କ୍ରସର |

  • ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ପାଇପ୍ ଗୁଡିକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍-ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ |

  • PET ବୋତଲ କ୍ରସର ମେସିନ୍ |

  • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PVC ପାଇପ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କ୍ରସର୍ ମିଲର୍ |

  • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡ ଗ୍ରାନୁଲେଟର / ପିପି ଜମ୍ବୁ ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ରସର୍ |

  • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PE PVC ପାଇପ୍ କ୍ରସର ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲେଟର |

  • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ PET ବୋତଲ କ୍ରସର (1000 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା କ୍ଷମତା)

  • LDPE ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ରସର / ପିପି ବ୍ୟାଗ ଗ୍ରାନୁଲେଟର |

  • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ |

  • ଲମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ SWP ସିରିଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ |